بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
سازمانهای سیاسی


در سی، چهل سال گذشته در تاسیس و رهبری سازمانهای سیاسی مختلفی شرکت داشته ام که اسناد و نوشته های مهم هریک را بتدریج برای آشنایی شما در این بخش میاورم.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است