بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
سازمان جمهوری خواهان ایران
Bookmark and Share
سازمان جمهوری خواهان ایران
اول ابان 1390-23 اکتبر 2011
بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران
ما خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی نسبت به اتهام طرح ترور در امریکا هستیم

متهم شدن جمهوری اسلامی به طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، شکایت عربستان سعودی به شورای امنیت و اخباری از گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی هستهای که گویا با قا طعيت بيشتری از ماهيت نظامي برنامه هسته اي جمهوری اسلامي سخن مي گويد، همه موجی از واکنش های جهانی را برانگیخته و جمهوری اسلامی را که به خاطر سیاست تنش آفرین منطقهای و جهانی در انزوا بود در موقعیت خطرناک تری قرار داده است. این وضعیت جدید احتمال درگیری نظامی را که مدتی به حاشیه رفته بود دوباره به میان آورده است.
تجربه پروندهٔ هستهای جمهوری اسلامی به وضوح نشان داده که عدم همکاری حکومت با جامعه جهانی، برای پنهان کردن هدف های این برنامه بوده است. در حوزه ملی نیز، عدم شفافیت حکومت و حاکمیت سانسور امکان هر گونه گفتگوی آزاد در این زمینه را از میان برده است. دولت هيچ نيازی به پاسخگویی به مردم نمی بيند و ظاهراً همین روش را در مورد اتهام عملیات تروریستی نیز در پیش گرفته است. غافل از انکه سی سال ترور در داخل و خارج کشور هر اتهامی را نسبت به این حکومت در افکار عمومی باورپذیر ساخته است. در نتیجه مردم ایران ناتوان از هر گونه تاثیر گذاری بر سیاست های حکومت، در فضای ترس و نگرانی دائمی از تحريم های اقتصادی بيشتر و حمله نظامی به سر ميبرند.
در این شرایط، دو گرایش به جای فشار برای پاسخگو کردن حکومت جانب دولتها را گرفتهاند. گرایشی یک جا اتهامات تروریستی به جمهوری اسلامی را توطئه امریکا و اسرائیل برای حملهٔ نظامی میداند و همان دیدگاهی را بر میگزیند که در باره پروندهٔ هسته ای داشت و میکوشید مردم ایران را بنام دفاع از "حق حاکمیت ملی" برای"دفع خطر آمریکا" بسیج کند و گرایشی دیگر که با استفاده از این فرصت بر طبل جنگ می کوبد و دولتهای خارجی را به حملهٔ نظامی ترغیب ميکند. ایندو گریش هر دو از مهمترین وظیفه خود یعنی پرداختن به رابطهٔ دولت و ملت غافل ماندهاند. فضای اختناق و سانسوری که بر ایران حاکم است دو وظیفه سنگین در برابر آزادی خواهان قرار میدهد. وظیفه نخست فشار دائمی بر جمهوری اسلامی برای پاسخگويی و شفافیت در پرونده های مورد منازعه است، وظیفه دیگر، نشان دادن این واقعیت به جامعه بینالمللی است که جنبش ازادیخوهانهٔ مردم ایران که در جنبش سبز تجلی یافته، با هیچ کشوری دشمنی ندارد و میداند که دفع خطر حمله نظامی با دفع دیکتاتوری آقای خامنهای و همراهانش گره خورده است.
سازمان جمهوریخواهان ایران با ابراز مخالفت با هر نوع مداخله نظامی در ایران از دولت امریکا میخواهد که جزئیات این پرونده را در اختیار افکار عمومی قرار دهد و جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با شورای امنیت و شفاف ساختن ابعاد این ماجرا فرا میخواند.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است