بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
جمهوری خواهان ملی ایران
Bookmark and Share
جمهوری خواهان ملی ایران
دوشنبه 29 شهریور 1389
اعلامیه جمهوری خواهان ملی ایران
دراعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی

همیهنان عزیز

حکومت جمهوری اسلامی در ادامه سیاست ترور و ارعاب نسبت به جنبش سبز، بر آن شده است تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران نمادین این جنبش را با محدودیت های بیشتری مواجه کند و با گشودن پرونده در دستگاه قضایی گامی بسوی دستگیری و محاکمه آنان بردارد.

ایستادگی ایندو بر خواست های آزادیخواهانه مردم ایران و عدم مماشات با ولایت امر، حکومتگران را از ادامه جنبش هراسان کرده و به ایذاء و حصر آنان واداشته است. جنبش اعتراضی مردم پس از بیست و دو خرداد و تحول گفتمان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شانزده ماه گذشته، بویژه تاکید آنان و زهرا رهنورد بر انتخابات آزاد، گسست بزرگی در نظام استبداد دینی و زمینه هر روز گسترده تری برای همگامی همه آزادیخواهان ایران پدید آورده است. اگر این جنبش امروز در کنش های جمعی و در خیابان تظاهر نمی یابد، در میان مردم الگوهای رفتاری جدیدی شکل میگیرد که بازتاب روحیه مقاومت و حق طلبی است. همبستگی شگرفی که اینک میان کنشگران سیاسی به چشم میخورد، گفتگوهایی که بر سر سیاست های تغییر، راه های رسیدن به دمکراسی و نقد جباریت و گذشته های سیاسی در گرفته است، همه نشانه هایی از قوام یک جنبش آزادیخواهانه است که پایگاه مردمی خود را گسترش میدهد و زمینه حضور مردم را با هدف های روشنتری فراهم میاورد.

مقاومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی نمادی از ایستادگی ملی در برابر حاکم جائری است که می پندارد با حبس و شکنجه و کشتار فرزندان رشید ایران پایه های استبداد خود را استوار میسازد. بکوشیم همگام با هم، حکومت را از حصر بیشتر آنان باز داریم.

ما امروز همصدا با مردم ایران اعتراض خود را به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابراز میداریم و میکوشیم با جلب افکار عمومی و حمایت های بین المللی نقشه خودکامگان را خنثی سازیم.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است