بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
سازمان جمهوری خواهان ایران
Bookmark and Share
سازمان جمهوری خواهان ایران
شورای مرکزی
30/08/2011
بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران
در پشتيبانی از مبارزه آزادی خواهانه مردم سوریه

اگر امروز در ليبی پس از چهل سال خودکامگی حکومت قذافی به پایان میرسد، مردم سوریه هنوز در گیر پیکاری مسالمت آمیز و شجاعانه با دیکتاتوری بشار الاسد هستند. بشار تاکنون بیش از دوهزار تن از معترضان را به خاک و خون کشیده و هنوز با وجود وعده اصلاحات، به سرکوب مردم ادامه میدهد.
حکومت خودکامه سوریه در مقابله با جنبش ازادیخواهانه مردم از حمایت بیدریغ جمهوری اسلامی برخوردار است و سپاه قدس کمک های شایانی به دستگاهای امنیتی و نیروهای سرکوب در سوریه کرده است.
ما همکاری جمهوری اسلامی ایران را در اقدامات سرکوبگرانه حکومت بشار اسد محکوم می کنیم و همبستگی خود را با خواست های دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم سوریه اعلام می داریم. دخالت جمهوری اسلامی در سرکوب مردم سوريه، نه تنها با معیارهای بین المللی، بلکه با منافع ملی ایران نیز سازگار نیست.
در اين شرايط حساس، آزادی خواهان در ایران و سوريه سرنوشت مشترکی دارند. هر دو زير ستم حکومت های مستبدی هستند که شريک هم در سرکوب اند. باشد که مردم ايران وسوريه نيز دست در دست هم و با گذار موفقیت آميز به دموکراسی، پایدار ترین و سازنده ترین مناسبات را ميان دو ملت برپا دارند.
ما مطمئنیم که مبارزه مردم در خاورميانه برای آزادی و حقوق بشر را سر بازايستادن نيست. مردم از مبارزه يکديگر می آموزند و بر تجربه دموکراسی می افزايند. دهه دوم این قرن که با تلاش آزادی خواهان در ايران آغازيد، می رود تا دهه فروپاشی حکومت های مستبد و خودکامه در هر شکل و قامتی در منطقه باشد. فردا، خاورميانه سرزمين نوين دموکراسی خواهد بود!
ما بعنوان یکی از سازمان های سیاسی جنبش دمکراسی خواهی ایرانیان به مردم سوريه اعلام می کنيم که مشارکت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض مسالمت آمیز مردم سوریه هیچ ارتباطی با مردم آزادی خواه ایران ندارد. ايرانيان پشتيبان مبارزه مردم سوريه اند و آن را در راستای مبارزه ديرپای خود برای بپاداشت آزادی و دموکراسی
می دانند.
ما در اين شرايط حساس و تاريخ ساز از جامعه جهانی، دولت های دمکرات و سازمان ملل می خواهيم تا قاطعانه تر از جنبش آزادی خواهانه مردم سوريه پشتيبانی کنند.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است