بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
سازمان جمهوری خواهان ایران
Bookmark and Share
بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران
۹ نوامبر ۲۰۱۱
ایران را در معرض حمله نظامی قرار ندهید!

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی مبنی بر اهداف نظامی برنامهٔ هسته ای جمهوری اسلامی بار ديگر نشان ميدهد که حکومتگران کماکان از اجرای تعهدات بین اللملی خود سرباز میزنند و با بهکار بردن لحنی تهدید آمیز نسبت به کشورهای منطقه و جهان، شک و تردید جامعه جهانی را نسبت به اهداف نظامي برنامه غنی سازی تقویت و تشدید میکنند. توانایی هستهای برای رهبران جمهوری اسلامی، وسیله ای شده است تا سیاست ماجراجویانه خود را در منطقه و جهان پیش برند و توجیه مضاعفی نیز برای سرکوب مخالفان بیابند. طی این سال ها آنچه ار این سیاست نصیب مردم ایران شده، تحریم های اقتصادی، انزوای سیاسی ایران و از همه خطرناکتر شبح حمله نظامی به کشور ماست.

امروزآشکار شده که شعار«حق مسلم» چیزی جز به بازی گرفتن احساسات ملی گرایانه مردم ایران نبوده است. غیراقتصادی بودن پروژه غنی سازی برای تولید انرژی هم برملا گردیده است و دیگر مقامات جمهوری اسلامی و حاميان آشکار برنامه هستهای هم صحبتي از غني سازي براي تو ليد سوخت نميکنند. حتي برخي بروشنی از دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هستهای یا توانایی آن استقبال ميکنند. غافل از اين که از دیدگاه موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و جهان، اين امر، در كنار سياست منطقهاي حكومت در دامن زدن به اختلافات شيعه و سني، جز برانگیختن واكنش دولتهای عربي و آغاز چرخه جديدي از رقابتهاي تسليحاتي در منطقه نتیجه دیکری نخواهد داشت.

اين رقابت تسلیحاتی موقعيت طبيعي و تاريخي ايران در منطقه خليج فارس و خاورميانه را نيز تنزل میدهد و به جاي آن كه جغرافياي سياسي، منابع طبيعي و انساني معيارهای اصلی برتری يك كشور در منطقه باشد، داشتن سلاح هستهاي معيار قرار خواهد گرفت.چنین روندی كشورهاي كوچك خليج فارس و همسايگان ايران را، هم سطح ايران خواهد كرد و ايران را دشمن استراتژيك آنان. از همين منظرتلاش جمهوری اسلامی برای دستيابي به سلاح هستهاي در شرايط كنوني اعلام دشمني استراتژيك با آمريكا و متحدانش است كه خطرات غيرقابل وصفي را براي ايران ببار خواهد آورد. جمهوری اسلامی در صورت موفقیت در اجرای برنامه هستهای نیز، آینده ای چون کره شمالی را به مردم ایران تحمیل خواهند کرد.

ما خواهان خاور میانه ای عاری از سلاح های هسته ای هستیم ولی سیاست های حکومت اسلامی با تنش افرینی در منطقه و خواست محو اسراییل از روی نقشه جهان نه تنها کمکی به تحقق این هدف نمیکند بلکه زمینه گسترش تسلیحات اتمی را نیز در خاور میانه فراهم میآورد.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس خود برای مردم ایران دشمن سازی کرده و با رفتار خود کشورهایی نظیر آمریکا و اسرائیل را که هیچ گونه منازعه ارضی یا نظامی با ایران ندارند به هراس انداخته است. این بار نیز با کوشش برای دستیابی به سلاح هسته ای ممکن است جنگی با دشمنان خود ساخته را به مردم ایران تحمیل کند. مردم ایرانی که نمایندگانشان میبایست در کنار کشورهایی نظیر اندونزي، ترکیه، ارژانتین، برزیل و کره در جمع بيست کشور ثروتمند در مدیریت جهان شرکت کنند، در انزوایی سیاسی، زیر تحریمهای اقتصادی با نگرانی از تحریم و بمب به آینده ای نا معلوم چشم دوخته اند. مسبب چنين وضعيتي فقط جمهوري اسلامي است. کارنامه جمهوری اسلامی این احتمال را تقویت میکند که حاکمان نه تنها به آسانی منافع ملی ایران را فدا میکنند، بلکه به خاطر حفظ حاکمیت استبدادی و اهداف مسلکی خود از تحميل جنگی خانمانسوز به مردم هم ابايي ندارد. کشمکش های سیاسی برگرد پرونده هسته ای روشن کرده است که جمهوری اسلامی مسئول اصلی بن بست مذاکرات است و به جای همکاری با جامعه بین المللی وآشتی با دنیای مدرن که منجر به همکاری و ثبات در منطقه و جهان میشود، راه مقابله و تنش آفرینی را برگزیده است.

براین اساس سازمان جمهوري خواهان ايران مسئولیت خسارات و زیان های انسانی و مادی ناشی از تحریم و زمینه سازی حمله نظامی را به عهده مقامات جمهوری اسلامی میداند و به آنان هشدار میدهد که هنوز فرصت برای بازگشت وجود دارد. این فرصتی نیز برای همه نیروهای سیاسی ایران است که به صورت شفاف مخالفت خود را با ادامه غنی سازی و تنش آفرینیهای حکومت اعلام کنند و هرچه درتوان دارند درخدمت جلوگیری از برافروخته شدن آتش جنگ به کار گیرند.

ما پیوسته مخالفت خود را با هرگونه حمله نظامی به ایران اعلام کردهایم ولی امروز سخن نه از «ابراز برائت بلکه بحث از سیاستی است که منتقدان و مخالفان دمکراسی خواهِ جمهوری اسلامی میتوانند در حد توان خود برای جلوگیری از تنش نظامی و وقوع جنگ در پیش گیرند. از دیدگاه ما این سیاست آگاه کردن مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف غنی سازی، اجرای پروتکل الحاقی و پذیرش فطعنامه های شورای امنیت است. ما دامن زدن به فضای جنگ و تهدید نظامی از سوی دولت اسراییل را محکوم میکنیم و از دولتهای بزرگ میخواهیم کوششهای خود را برای یافتن راه حلهای سیاسی و دیپلماتیک و تحریم های اقتصادی هدفمند ادامه دهند. ما دولت جمهوری اسلامی به ادامه مذاکره بی قید وشرط با نمایندگان اتحادیه اروپا فرامیخوانیم.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است