بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
سازمان جمهوری خواهان ایران
Bookmark and Share
سازمان جمهوری خواهان ایران
مصوبه ماه مارس 2012
استراتژی انتخابات آزاد و نقشه راه

انتخابات آزاد یکی از اشکال برجسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم گذر مسالمت آمیز به دمکراسی، تمکین حکومت استبدادی و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است. انتخابات ازاد از نگاه ما آن انتخاباتی نیست که در چهارچوب قانون اساسی و در وضعیت استقرارعادی نظام انجام می گیرد بلکه معطوف به وضعیتی است که جمهوری اسلامی امکان اعمال اراده خود را از دست داده است و در تعادل نیروی معینی که در نتیجه گسترش و پیشرفت مبارزات مردم پدید می آید، حکومت یا بخش هایی از آن ناچار به بستن قرار دادی با اپوزسیون بر فراز قانون اساسی موجود میشوند. این راهکار امکان عبور مسالمت آمیز به دمکراسی را فرآهم می آورد و از فرو رفتن جامعه در جنگ داخلی یا فروپاشی و خشونت جلوگیری می کند.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را میتوان مهمترین آنها دانست. قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال 1994 یکی از گسترده ترین آنهاست. پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ایست.
• مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که میتواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز یکی از عوامل مهم موفقیت آنست.
ائتلاف های گوناگونی که به گِردِ این استراتژی شکل میگیرد و اتحاد عمل و پروژه های مشترکی که سازمانهای جامعه مدنی و گروه های سیاسی با هم به پیش میبرند گام دومی برای پیروزی این راهبردست.
ازینرو سازمان ما می کوشد از یکسو یک “شورای هماهنگی برای پیشبرد انتخابات آزاد” از نمایندگان سازمانها و شخصیت های سیاسی بوجود آورد که وظایف زیر را بعهده خواهد داشت
1- سازماندهی گفتگوی ملی برای دمکراسی و انتخابات آزاد
2- هماهنگ کردن مبارزه برای تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد و آزاد سازی فضای سیاسی
3- ایجاد مکانیسم هایی برای تشکیل بلوک های انتخاباتی نیروهای دمکراسی خواه در مقابل الترناتیو های حکومتی
4- جلب پشتیبانی نهادها، شخصیت ها و سازمانهای بین المللی از انتخابات آزاد در ایران
5- سایر پروژه ها…. در پیشبرد وظایف پیشگفته
از سوی دیگر ما میکوشیم یک اثتلاف یا همکاری سیاسی به گرد انتخابات آزاد و برخی مواد برنامه ای، مانند نوع نظام سیاسی، نوع دمکراسی و نظام اقتصادی آینده کشور، حل مسائل قومی- ملی از طریق افزایش اختیارات و حقوق مناطق و ایجاد تعادل در تمرکز قدرت سیاسی، رابطه دین و سیاست، سیاست خارجی، سیاست هسته ای و غیره…بوجود آوریم.

برنامه و اهداف این دو سطح از همکاری ها می توانند به موازات هم پیش بروند و در صورت پیشرفت در هم بیامیزند، اما همبستگی استراتژیک در زمینه انتخابات آزاد باید محور هر دو نوع همکاری باشد. بر همه اینها باید کوشش برای تفاهم و تعامل با راه سبز امید را نیز افزود که در شرایط کنونی بخصوص، پیچ وخم ها ومشکلات خاص خود را دارد.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است