بیژن حکمت
کوشنده و پژوهشگر سیاسی
Bookmark and Share
شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران
"ماهنامه جمهوری خواهان ملی ایران" شماره 35
12 آبان 1369
انتخابات آزاد و سیاست عمومی جمهوری خواهان ملی ایران

جمهوری خواهان ملی ایران در تداوم کوشش هایی که تا کنون برای ترویج سیاست انتخابات آزاد در میان نیروهای اپوزیسیون و طرفداران رژیم انجام داده اند، بار دیگر با تایید مصوبه شورای مرکزی مورخ اول بهمن 68، نامه سرگشاده به نیروهای سیاسی ایران مورخ 4 اسفند 68 و بر پایه مصوبات اجلاس عمومی خود بتاریخ 12 آبان 69 ، خطوط اساسی سیاست سازمان را در شرایط کنونی به شرح زیر اعلام می دارند:

1- خواست ما از پیش کشیدن شعار و سیاست انتخابات آزاد، گشودن راه همزیستی مردم ایران و گذار مسالمت آمیز از استبداد و انحصار طلبی به مردم سالاری است. از دیدگاه ما، انتخابات آزاد نه فقط باز گفت یکی از قواعد اساسی نظامی مردم سالار، بلکه بیان سیاست معینی است که مبارزه سیاسی به اتکاء مردم را در برابر پیکار خشونت آمیز می نهد و مباحثه و گقتگو بین نیروهای سیاسی جامعه را جایگزین انحصار طلبی و طرد نفی دیگران می سازد.
انتخابات آزاد با شرکت همه نیروهای سیاسی ایران، دور نمای ملموسی است که در آن این نیرو ها موجودیت سیاسی یکدیگر را به رسمیت می شناسند و با حفظ هویت و ارزش های خود به رقابت سیاسی برای جلب آراء مردم می پردازند. چنین دورنمایی است که در وهله نخست " انتخابات آزاد" را از " سرنگونی" که شعار حذف و طرد متقابل است، متمایز می سازد.

2- بدون تردید تحقق چنین دورنمایی مستلزم تحول نیروهای سیاسی جامعه است. همانطور که مخالفین رژیم حاکم طی سال های اخیر دستخوش تحولات جدی شده اند، زمینه چنین تحولاتی می تواند در میان طرفداران جمهوری اسلامی نیز پدید آید. یکی از اهداف شعار انتخابات آزاد تسریع روند پیدایش تحول دمکراتیک در میان هوادارن رژیم و فرادستی گرایش های آزادیخواهانه در میان نیروهای مخالف است. شعار " انتخابات آزاد" بیان خواست و اراده بخشی از نیروهای سیاسی جامعه به همزیستی با سایر نیروها ست. دور باطل حذف و طرد بین رژیم و مخالفین و در میان مخالفین باید روزی گسسته شود. جمهوری خواهان ملی بنا به سابقه تاریخی و جایگاه سیاسی امروزین خود باید بدون هراس از بینش های سنتی، سیاست تفاهم و آشتی ملی و همزیستی دموکراتیک مردم را از طریق ایجاد تفاهم بین گرایش های سیاسی تعقیب کنند.

3- گفتگوی منطقی و کوشش برای تفاهم بر اساس موازین مردم سالارانه گر چه در گسترش اندیشه و رفتار دموکراتیک و زمینه سازی تغییرات سیاسی سهم مهمی دارد، ولی هرگز نمی تواند جایگزین پیکار سیاسی مردم گردد. شعار "انتخابات آزاد" زمانی واقعیت خواهد یافت که مبارزات مسالمت آمیز مردم، رژیم را زیر فشار قرار دهد و بخشی از گرایش ها معتدل و واقع بین آن را به سازش با مطالبات آزادیخواهانه برانگیزد. بدون این مبارزات، حکومت در آینده ای پیش دیدنی تحول نخواهد یافت و زمامداران از موقعیت استبدادی خود چشم نخواهند پوشید.

4- کوشش در بر انگیختن و سازماندهی مبارزات مسالمت آمیز مردم و فراهم ساختن زمینه های فکری و عملی اتحاد اپوزیسیون برای پیشبرد سیاست انتخابات آزاد ، محور فعالیت های سازمان ما در مقطع کنونی است.
از دیدگاه ما همکاری سازمان های اپوزسیون زمانی برای استقرار دمکراسی ثمر بخش خواهد بود که این سازمان ها تکیه به مبازرات مردم ایران و تفاهم گرایش های سیاسی جامعه را سرلوحه عمل خود قرار دهند. از این رو همکاری سازمان هایی که پذیرای مردم سالاری در ایران هستند مستلزم سیاست مشترکی نسیبت به رژیم، نیروهای اپوزیسیون و دولت های خارجی است.

5- ما در حالی که سیاست گفتگوی آشکار و مباحثه با تمام نیرو های سیاسی را برای پیشبرد شعار انتخابات آزاد ادامه می دهیم، می کوشیم از طریق مذاکره برای رسیدن به یک سیاست و روش پیکار مشترک، زمینه همکاری با سازمان هایی را که پذیرای دمکراسی هستند بوجود آوریم.
هدف ما از این گفتگوی عیان با طرفداران حکومت اسلامی، تقویت گرایش و گفتار آزادیخواهانه ای است که از مقابله فکری وسیاسی با مخالفین نمی هراسد و می تواند در شرایط معینی به گشودن فضای سیاسی کشور کمک کند.
در مناظره با سلطنت طلبان نیز هدف ما تسریع روند شکل گیری گرایش های آزادیخواهانه این طیف در سازمانی متمایز است که مستقل از دولت های خارجی، بر اساس برنامه و سیاستی دموکراتیک پایه ریزی گردد و یا نقد گذشته استبدادی رژیم پهلوی و نفی مشروعیت قانون اساسی سابق و در نتیجه کنار گذاری عنوان پادشاهی و شهریاری تعهد خود را به قواعد مردم سالاری به ثبوت رساند.

6- تبیین سیاست انتخابات آزاد وابسته به سیر مبارزات مردم برای مطالبات سیاسی و اقتصادی، تحولات اپوزیسیون ، پیکار جویی نیرو های مخالف وتوازن قدرت جناح های حکومت و مخالفین در صحنه سیاسی است. مشخص کردن این شعار زیر عنوان انتخابات مجلس، مجلس موسسان و یا رفراندوم و غیره و پیش کشیدن آن چون هدفی کوتاه مدت تابع ارزیابی ما از دگرگونی شرایط سیاسی است. هدف امروزین ما از پیش کشیدن شعار انتخابات آزاد ، گشودن دورنمایی در برابر مبارزات مسالمت آمیز مردم و راهی برای تفاهم گرایش های همزیستی طلب در میان نیروهای سیاسی جامعه است.
هر گاه جمهوری اسلامی حقوق مساوی همه مردم ایران و آزادی مطبوعات و احزاب را مستقل از موافقت یا مخالفت آن با ولایت فقیه و دولت مذهبی برای شرکت در انتخاباتی آزاد پذیرا گردد، فضای عمومی و وقواعد جدیدی پدید می آید که صرفنظر از اساس حقوقی آن، امکان رسیدن به میثاق نوینی میان مردم ایران را فراهم می سازد. از این رو طرح شعار انتخابات آزاد به معنای پذیرفتن مشروعیت ولایت فقیه و دولت مذهبی نیست . تبعیت از نظام سیاسی جامعه هنگامی امکان پذیراست که آزادی انتقاد و مبارزه سیاسی برای تغییر قوانین غیر دموکراتیک و مکانیسم های حقوقی این تغییر وجود داشته باشد.
 
استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ مجاز است