هویت و استراتژی اتحاد جمهوری خواهان
گفتگو با راديو فرانسه
دوشنبه ۱ نوامبر ۲۰۰۴
هویت و استراتژی اتحاد جمهوری خواهان ايران
گفتگو با رادیو فرانسه پس از همایش ۳ روزه اتحاد جمهوری خواهان ایران، در ۱ نوامبر ۲۰۰۴ در شهر برلین.

در این گفتگو آقایان رضا چرندابی، مرتضی ملک محمدی، داریوش همایون و جلال شالگونی شرکت دارند.